Lest we Forget

Graven Stichting
Brabant

Doelstelling

In artikel 2 van de oprichtingsakte is over de doelstelling het volgende bepaald:

1. De stichting heeft als doel:
a. het stimuleren van – en aandacht schenken aan de adoptie van graven op de geallieerden begraafplaatsen te Eindhoven, alsmede het in stand houden, bijhouden en onderhouden van een daarmee verband houdend adoptieregister;
b. het stimuleren van burgers-, overheids– en particuliere instellingen om de gesneuvelden en op de geallieerden begraafplaatsen te Eindhoven begraven bevrijders te herdenken zowel nu als in de toekomst;
c. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste met alle daartoe geëigende middelen, zoals bijvoorbeeld ook het organiseren van evenementenzin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken met alle daartoe geëigende middelen, zoals bijvoorbeeld ook het organiseren van evenementen.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen

Ten aanzien van het vermogen van de stichting is in artikel 3 van de oprichtingsakte het volgende bepaald:

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
– subsidies, adopties en donaties;
– schenkingen, erfstellingen en legaten;
– alle andere verkrijgingen en baten.
2. Noch een natuurlijke persoon noch een rechtspersoon mag over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn of haar eigen vermogen.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
– dhr. dr. ir. I. Baijens, voorzitter
– dhr. P.P.F.M. Kemp AA, penningmeester
– dhr. F.W. van Dijk, secretaris
De bestuursleden zijn onbezoldigd.

ANBI Status

Door de belastingdienst is de ANBI status goedgekeurd, het RSIN nummer is: 854358195.
Download hier het jaarbericht 2015 van de stichting.
Download hier het jaarbericht 2016 van de stichting.
Download hier het jaarbericht 2017 van de stichting.
Download hier het jaarbericht 2018 van de stichting.
Download hier het jaarbericht 2019 van de stichting.
Download hier het jaarbericht 2020 van de stichting.
Download hier Standaardformulier ANBI 2020 van de stichting.
Download hier het jaarbericht 2021 van de stichting.
Download hier Standaardformulier ANBI 2021 van de stichting.
Download hier Standaardformulier ANBI 2022 van de stichting.